17-10-2022

પંજાબના સંગરુરમાં CM આવાસ બહાર મજૂરોનો હલ્લાબોલ, પોલીસે કર્યો લાઠીચાર્જ
મતદારોએ મત આપતા પહેલા મતદાન મથકે મતદાર ફોટો ઓળખપત્ર રજૂ કરવાના રહેશે
મતદાન અવશ્ય કરજો, દિલથી કરજો, પ્રેમથી કરજો, આનંદથી કરજો અને શાંતિથી કરજો: શ્રીમતી પી. ભારતી

Headline @ 1 pm Dt.30/11/2022

Live TV

Headline @ 4 pm Dt. 29/11/2022

Headline @ 1 pm Dt.29/11/2022

વર્ષ 2022માં 8000 ભારતીય અમીરોનું દેશમાંથી પલાયન
  • HOME

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.