૨ા૫૨ નિલપર વાડીમાંથી ગેરકાયદેસર નશીલા પદાર્થ ચરસ, ગાંજો તથા પોષડોડાના રૂ. ૧૨,૨૧,૭૨૦નો મુદામાલ પકડી પાડતી એલ.સી.બી.,ગાંધીધામ

Protected: Live TV

સુરતમાં પોલીસના 70 વાહનો લોક કરતી ટ્રાફિક પોલીસ

Election Update